POPLATKY

 

Vážení rodičia,
z dôvodu mimoriadneho prerušenia prevádzky materskej školy,  žiadame o pozastavenie úhrady školného až do odvolania. Rodičom detí, ktorí majú zadané trvalé príkazy a tieto príkazy nezrušia, budú poplatky preúčtované do školského roku 2020/2021.
Rodičov detí, ktoré budú v budúcom školskom roku 2020/2021 pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiadame  o zrušenie trvalých príkazov, vzhľadom k tomu, že v budúcom školskom roku už tento poplatok uhrádzať nebudú.

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V  MŠ

 

Tento poplatok je 13,50  mesačne  na jedno dieťa.

 

Uhrádza sa vopred do  5. dňa v kalendárnom mesiaci a to poštovou poukážkou, ktorú

 rodič obdrží od triednej učiteľky, prípadne cez internetbanking na č.účtu:

 1972100959/0200.

 

Potvrdenie o zaplatení je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

 

 

 

POPLATOK ZA STRAVOVANIE

Oznam - finančné pásmo od septembra 2019


 

Výška mesačných príspevkov na stravu v MŠ: III. finančné pásmo

Desiata ......... 0,38€
Obed............. 0,90€
Olovrant......... .0,26€
___________________
spolu 1,54€ na deň
réžia na jeden obed zostáva - 0,20 (v súlade s VZN MÚ v Galante)

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) účinného od 01. 09. 2019, Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Štátna dotácia na stravu je v sume 1,20 €.

Doplatok rodiča:
doplatok stravnej jednotky - 0,34 €
réžia na jeden obed zostáva - 0,20 (v súlade s VZN MÚ v Galante)

Zákonný zástupca dieťaťa je p o v i n n ý svoje dieťa odhlasovať zo stravy.

Štátna dotácia je každý mesiac prísne zúčtovateľná.

Ďakujem, vedúca ŠJ

  

  • Stravné + réžia sa platí poštovou poukážkou vydanou vždy 1. v mesiaci,
  • zaplatiť najneskôr do 5.-eho v mesiaci

 

 

 

INÉ POPLATKY

 

Príspevok do fondu ZRPŠ je vo výške od 15€  a viac polročne. Výška príspevku bola odsúhlasená na rodičovskom združení dňa 26.9.2019. Príspevok sa uhrádza na účet rodičovského združenia 577313001/5600.

Dobrovoľné príspevky sa využívajú na nákup hračiek, pomôcok, vybavenia tried, výtvarného materiálu, financovanie školských aktivít.